Metalna ambalaža i limenke

20.11.2018.
Ponovna uporaba predmeta

Ponovna uporaba predmeta

Ponovna uporaba proizvoda podrazumijeva bilo koji postupak kojim se proizvod, koji je bio zamišljen i konstruiran da tijekom životnog ciklusa ispuni minimalni broj radnih ciklusa, ponovno upotrebljava za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, s pomoću pomoćnih proizvoda na tržištu ili bez njih.

20.11.2018.
Kućno kompostiranje

Kućno kompostiranje

Kako bi se spriječilo odlaganje biootpada na odlagališta otpada i doprinijelo ostvarenju ostalih ciljeva gospodarenja otpadom potrebno je potaknuti građane na kompostiranje.

20.11.2018.
Odvojeno prikupljanje odvojenog komunalnog otpada

Odvojeno prikupljanje odvojenog komunalnog otpada

Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave ima obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i to na način da osigura:

20.11.2018.
Sprečavanje nastanka otpada

Sprečavanje nastanka otpada

U svrhu primjene politike gospodarenja otpadom koja podržava smanjenje nastanka otpada kroz razvoj funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom Okvirna direktiva o otpadu definira red prvenstva gospodarenja otpadom rangirajući opcije gospodarenja otpadom u smislu njihova utjecaja na okoliš.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.